Koszyk

Regulamin współpracy b2b

Regulamin Współpracy na zasadach B2B – www.rinal.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Platformy B2B www.rinal.pl. Platformę B2B prowadzi Zafuguj.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do KRS pod numerem 0000975743 w IX Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Koszalinie, pod adresem ul. Kaszubska 1, 75-036 Koszalin, NIP 6692566955, REGON 522228970, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: hurt@rinal.pl;
  1. pod numerem telefonu: +48 602550211;
  1. formularz kontaktowy dostępny na stronach Platformy B2B.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Platformy B2B www.rinal.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego lub osoba prawna która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy B2B;
 3. Konto B2B – przydzielona danemu Klientowi część Platformy B2B, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Platformy B2B;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Towar – produkt prezentowany na Platformie B2B, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Rejestracja Użytkownika Platformy B2B www.rinal.pl

 1. Rejestracja na Platformie B2B możliwa jest:
  1. wyłącznie dla Przedsiębiorców prowadzących czynną działalność w zakresie handlu produktami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z Towarami prezentowanymi na stronach Sklepu Internetowego i Platformy B2B www.rinal.pl;
  1. i/lub dla Przedsiębiorców prowadzących czynną działalność w zakresie usług związanych pośrednio lub bezpośrednio z Towarami prezentowanymi na stronach Sklepu Internetowego i Platformy B2B www.rinal.pl;
  1. Proces rejestracji Użytkownika na Platformie B2B rozpoczyna się w momencie wysłania poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego www.rinal.pl
  1. Sprzedawca dokonuje akceptacji rejestracji Użytkownika na Platformie B2B oraz aktywacji Konta Użytkownika Platformy B2B po uprzedniej weryfikacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych.
  1. Dane zawarte w przesłanym formularzu rejestracyjnym weryfikowane są w szczególności pod kątem  ich poprawności oraz  zgodności ze stanem faktycznym. Przedsiębiorstwo zgłoszone do rejestracji na Platformie B2B weryfikowane jest w zakresie spełnienia wymogów ust. 1 pkt. III.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji standardów obsługi Klienta Końcowego Przedsiębiorcy zarejestrowanego na Platformie B2B celem dbałości o wizerunek Marki RINAL oraz Zafuguj.pl
  1. Użytkownik Platformy B2B zobowiązany jest do utrzymania aktywności w postaci dokonania co najmniej jednej transakcji, raz na trzy miesiące. Zaprzestanie aktywności Użytkownika Platformy B2B skutkować będzie dezaktywacją i usunięciem Konta po okresie ze zdania poprzedniego.

IV. Zasady korzystania z Platformy B2B www.rinal.pl

 • Korzystanie z Platformy B2B jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Platformie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Platformy B2B w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy B2B niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Platformy B2B w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy B2B jedynie w zakresie użytku niezbędnego do współpracy na zasadach partnerstwa handlowego, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w celu osiągnięcia wspólnego zrównoważonego rozwoju,
  • korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Platformy B2B korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Platformie B2B dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie B2B zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Klienta w Platformie B2B w przypadku braku aktywności – niedokonania transakcji przez trzy kolejne miesiące lub w przypadku złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 4. Klient ma możliwość zamieszczania w Platformie B2B indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Platformie B2B zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Platformy B2B oraz Sklepu Internetowego.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Platformy B2B oraz Sklepu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia strony Platformy B2B lub Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Platformy B2B lub każdy Użytkownik Platformy B2B zostanie o niech poinformowany drogą mailową na adres e-mail wskazany w danych Konta Użytkownika Platformy B2B. Promocje w Platformie B2B nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez terminu wypowiedzenia.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Platformy B2B, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Platformie B2B są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego Konta Klienta w Platformie B2B oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Platformy B2B, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w Platformie B2B za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Platformy B2B. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Platformy i jego ilość,
  1. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Platformy B2B,
  1. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce dostawy oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Platformy B2B informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu w postaci faktury VAT wysłanej na adres email podany w danych konta na Platformie B2B.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  1. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  1. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od banku płatności za zamówiony Towar).
 3. Sprzedawca w przesłanym na adres email potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od Umowy.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

                Dostępne formy płatności:

                – Karty płatnicze:
                               * Visa
                               * Visa Electron
                               * Mastercard
                               * MasterCard Electronic
                               * Maestro          

                – Blik

                – Przelew tradycyjny na rachunek bankowy

                – Pobranie gotówki przez kuriera

                Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

IX. Uprawnienie do zwrotu Towarów

 1. Klientom Platformy B2B niebędącym Konsumentem nie przysługują uprawnienia do odstąpienia od Umowy – zwrotu zakupionych towarów za pośrednictwem niniejszej Platformy B2B.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ZAFUGUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kaszubska 1, 75-036 Koszalin, na adres poczty elektronicznej: info@rinal.pl, numer telefonu +48 602550211.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres magazynu Sprzedawcy: Magazyn RINAL, ul. Łużycka 54, 76-004 Sianów, info@rinal.pl, +48602550211
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Platformy B2B i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ZAFUGUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kaszubska 1, 75-036 Koszalin, na adres poczty elektronicznej: info@rinal.pl, numer telefonu +48 602550211.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta i/lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Platformy B2B.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu oraz Platformy B2B.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego i Platformy B2B, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klienci posiadający Konto na Platformie B2B zostaną poinformowani o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.